Ideelt sett skal regnvannet og overflatevann som f.eks. siger ned fra fjellene rundt Bergen, sammen med en stabil grunnvannstand, opprettholde balanse i grunnvannet. Dessverre er det ikke slik. Hvor tar vannet egentlig veien? Norges geologiske undersøkelser har laget en modell som forklarer vannstrømningene under Bryggen og som er med på å kartlegge problemet vannet skaper for kulturminnet.

Med hjelp av resultatene fra undergrunnskartleggingen og grunnvannsmålingene, har NGU bygd opp en digital 3D grunnvannsmodell. Denne modellen simulerer grunnvannsstrømning gjennom kulturlagene; de geologiske og menneskeskapte lagene som finnes under terrenget. Også nybygget med parkeringskjeller, spuntvegg og drensledning på nabotomten er modellert. Modellen brukes for å bedre forstå bevegelsene av grunnvannet, og for å forklare hvorfor, hvor mye og hvor raskt grunnvannet under Bryggen synker. Modellen kan også brukes for å simulere framtidige avbøtende tiltak for å beregne effekten på Bryggen og omgivelsene. På denne måten bidrar grunnvannsmodellen, sammen med geotekniske og arkeologiske undersøkelser, til å finne de beste løsningene for å heve grunnvannsnivået og dermed unngå ytterligere tap av kulturlag og skader på Bryggens bygninger.