Det er i dag igangsatt overvåkninger og utredninger for å kunne gjennomføre tiltak som forhindrer ytterligere grunnvannsdrenering fra verdensarvområdet.

Hittil har 30 miljøbrønner blitt anlagt i og omkring Bryggen. Anleggelse av en miljøbrønn foregår ved grunnboring med borerigg og naverbor. Selve naverboret har oftest en lengde på ca. én meter, og det blir boret roterende ned meter for meter. Etter hver ny meter blir boret trukket opp uten rotasjon, slik at jorden blir igjen i gjengene. Hver lengde renses med graveskje for å fjerne blandede masser ytterst på boret. Jorden som gjenstår blir undersøkt av arkeologer for å kartlegge kulturlagsekvensen, som dokumenteres etter metoder nedfelt i Norsk Standard NS 9451:2009.

Akkurat nå pumpes det ikke vann i kulturlagene, men vi prøver å få hevet drensnivået, slik at grunnvannet stiger gjennom naturlig tilsig (fra Fløyfjellet). Det er det aller beste for kulturlagene, da vi ikke injiserer ”fremmed” vann. I fase 2, som er under forberedelse, kommer vi til å lage infiltrasjonsløsninger, som delvis går ut på å etablere en ”naturlig” overflateinfiltrasjon, dvs. direkte i forsenkninger i terrenget. Det er på litt avstand fra kulturlagene, og oksygenet vil forsvinne ganske raskt.

Vann som infiltreres vil aldri være oksygenfritt, men målet er å redusere oksygenmengden så raskt som mulig (ved å la det reagere med for eksempel organisk materiale), slik at når det når kulturlagene, vil oksygenholdet være redusert til svært små mengder.

Foto: NIKU, 2006. Bildet viser utgraving av prøvehullet for undersøkelse/miljøovervåking av den umettede sonen bak Bredsgården, 2006. Viser et hjørne av en eldre steinkjeller.