Nå bygges det demninger på Bryggen


Grunnvannsnivået i det nordlige hjørnet av Bryggen har de siste årene sunket så mye som 2,5 meter. Dette er problematisk siden tilstedeværelsen av grunnvann er avgjørende for å hindre nedbryting av det organiske materialet som kulturlagene på Bryggen i hovedsak består av. Senkingen av grunnvannsnivået har allerede ført til uakseptable setningsskader på bygninger og bygningsfundamenter. Dette er fordi det har startet en nedbryting av organisk materiale der vannet ikke lenger dekker. En rekke tiltak er derfor utarbeidet for å avhjelpe situasjonen. Noen av disse tiltakene er aktive, konkrete tiltak for å heve grunnvannsnivået, mens andre er passive – satt på plass for å overvåke utviklingen. Passive tiltak inkluderer etableringen av et nettverk av miljøbrønner og utsetting av faste målepunkter på bygninger og terrengoverflate.

Når det gjelder aktive tiltak, bygges det nå en IT-grøft (IT=infiltrasjon og transport). Formålet med grøften er å samle alt tilgjengelig regnvann fra bakken og fra takene på de nærliggende bygninger, transportere det til der det trengs, og la det trekke ned i bakken.

IT-grøft på Bryggen i Bergen. Foto: Rory Dunlop, NIKU, 2012.

Dette vil bidra til å heve vannivået. En del av arbeidet innebærer bygging av små demninger av bentonitt – en slags vulkanisk leire – ulike steder langs grøften for å beholde infiltrert vann i områder der det trengs. Under byggingen av grøften, han man også tettet hull i spuntveggen som omgir hotellet for å reduserer vannlekkasjer fra denne.

Demning for å holde tilbake det infiltrerte vannet. Foto: Rory Dunlop, NIKU, 2012.

Annet arbeid vil omfatte bygging av grunne forsenkninger i bakken bak Bugården og Bredsgården for å samle inn og infiltrere regnvann. Dersom det skulle oppstå lengre tørkeperioder, kan IT-systemet kobles til det kommunale vannverket og opprettholde vannforsyningen til det regner igjen

Kilde: Rory Dunlop, NIKU.