Grunnvannet stiger på Bryggen


Grunnvannet stiger på Bryggen

Det er for tiden mye grave- og byggeaktivitet for å sørge for at grunnvannet under Bryggen stiger. En høy grunnvannstand er viktig for å bevare kulturlagene under bakken og stoppe den alvorlige setningsutviklingen til bygningene.

Mange tiltak er gjennomført, og effektene er gode. Samtidig er vi ikke helt i mål ennå. Det viste seg at det var mange hull og skader i spuntveggen rundt SAS hotellet som måtte repareres for å stoppe lekkasje av grunnvann. Det dype grunnvannet under hotellet har nå blitt hevet med 80 cm. Tidligere var vanntrykket likt med havnivå, og varierte med flo og fjære. I dag er vannstanden stabil 80 cm over havnivå. Under hele Bryggen økte det dype vanntrykket med 50 til 80 cm. Dette sørger for at vannstrømning til dypere jordlag blir mindre, og at kulturlagene lettere kan holdes fuktig.

Det er bygd infiltrasjonsgrøfter i Bugården og bak hotellet, med små underjordiske demninger for å stegvis øke grunnvannsnivået, tilpasset dybde av fundamenter og kulturlag. Det tilføres regnvann fra takene og (midlertidig) drikkevann. Vi ser i dag at vannstanden under Bredsgården har steget og blitt mer stabil. Dette er bra for bevaringsforholdene. Men det er særlig bak Bredsgården og ved Schøtstuene at vi finner de største utfordringene. Grunnvannet ligger dypt og lekkasjene gjennom spuntveggen er større og dypere enn fryktet. Det jobbes i dag med flere tiltak akkurat i dette området. I de neste måneder bygges det infiltrasjonsgrøfter rundt Schøtstuene, og starter arbeidet med å bygge en regnhage i Bryggeparken. Begge tiltak skal ta imot vann fra tak og vei ovenfor Øvregaten, og føre det ned i grunnen.

Les mer om arbeidet med infiltrasjonsgrøfter og demninger her.