Bergens bys matrikel efter den i 1906-1908 stedfunde almindelige omværdsættelse av byens faste eiendomme til utgangen av september maaned 1908

AS.