Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har ansvar for tilskudd som er knyttet til bevaringsprogrammet for verdensarvstedene og skal medvirke til å sikre og sette i stand disse. Bryggen ble nominert til verdensarvsted i 1979, og er med sine dype, organiske kulturlag og bygningsmassen fra 1702, et komplekst, sårbart og unikt kulturminne. Tilstanden på kulturminnet har ikke vært tilfredsstillende på grunn av manglende midler til istandsetting og vedlikehold av bygningene og store skader på kulturlagene, på grunn av drenering av grunnvannet.

Prosjekt Bryggen ble startet opp i år 2000 og ledes av Riksantikvaren i nært samarbeid med Hordaland Fylkeskommune ved Fylkeskonservator, og Bergen Kommune ved Byantikvaren. Stiftelsen Bryggen og de private gårdeierne utfører istandsetting, vedlikehold og sikringsarbeidet. Det er dessuten et nært samarbeid med Bergen Kommune ved VA-etaten og Etat for plan og geodata.

De siste ti årene har tilskuddet til istandsetting økt kraftig. Det utføres i dag flere istandsettingsprosjekter og man vurderer at disse skal være gjennomført innen år 2030. I 2002 ble det konstatert at de tykke, høyorganiske kulturlagene, som var så karakteristiske under utgravningen på Bryggen, gradvis blir nedbrutt. Kulturlag som inneholder organisk materiale er veldig sårbare overfor miljøforandringer. Når grunnvannet forsvinner tilføres oksygen til lagene slik at mikroorganismene som bryter ned kulturlagene, får gode levevilkår. Nedbrytningen medfører utover tapet av uerstattelige, arkeologiske verdier, også setninger på bygningene. Det er i dag igangsatt overvåkninger og utredninger for å kunne gjennomføre tiltak som forhindrer ytterligere grunnvannsdrenering fra verdensarvområdet. Målet er å opprette et system i balanse. Prosjektet involverer fagfolk med spesialkompetanse: tømrere, arkitekter, arkeologer, hydrogeologer, geokjemikere og -teknikere.

Det satses i dag på formidling av Prosjekt Bryggen, i samarbeid med Bergen Bymuseum, Bryggens Museum.

27519_144444203100_7224_n