Statsbygg har det operative byggherreansvaret for grunnvannsrestaureringen i Prosjekt Bryggen. Statsbygg skal planlegge og gjennomføre tiltak for å begrense og om mulig stoppe de ødeleggende setningene under bygningsmassen og nedbrytingen av kulturlagene under Bryggen. Hovedmålet er å heve grunnvannstanden opp til ca.  1 meter under terrenget.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, og er som statlig forvaltingsbedrift underlagt Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter og  realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. Det betyr at vi gir  råd ved kjøp og leie av lokaler, og  er byggherre på vegne av staten ved nybygg.  Statsbygg eier 2300 bygninger fordelt på 610 eiendomskomplekser i inn- og utland. I utlandet er det i hovedsak ambassader og residenser. Innenlands er det alt fra Regjeringskvartalet, Høyesterett, lag-og tingretter, til høyskoler, tollboder, museer, opera, fengsler og  ødestuer som leies ut til statlige brukere. Statsbygg sørger for god forvaltning og vedlikehold av eiendommene.

Foto: Statsbygg.